Kodeks etyczny

Standardy pracy kynoedukatora

Wypracowane podczas spotkania roboczego 8.09.2019 przez założycielki i ekspertki Forum Kynoedukatorów w składzie: Aleksandra Cieślicka, Joanna Błońska, Marta Woźniak, Marzena Kuczyńska, Magdalena Warońska, uzupełnione przez uczestników V, VI i VII edycji kursu dla kynoedukatorów Dog Mind.

§1 DEFINICJE

 1. Czym kynoedukacja nie jest?
  1. Kynoedukacja nie jest formą terapii,
  2. Kynoedukacja nie jest szkoleniem psów,
  3. Kynoedukacja nie jest terapią behawioralną psów.
 2. Czym jest kynoedukacja?
  1. Kynoedukacja to każda forma edukacji mająca na celu zwiększanie wiedzy na temat dobrostanu psów i ich etogramu (repertuaru naturalnych zachowań),
  2. Kynoedukacja to działania mające na celu rozwijanie u uczestników umiejętności zaspokajania potrzeb psów,
  3. Kynoedukacja to działania z obszaru profilaktyki pogryzień, rozwijanie umiejętności bezpiecznego obcowania z psami,
  4. Kynoedukacja to wszelkie działania dążące do zwiększania świadomości społecznej w obszarze międzygatunkowych relacji z psami, 
  5. Kynoedukacja to również działania zwiększające empatię wobec zwierząt i kształtujące przyjazne, pełne szacunku postawy wobec psów.

§2 DOBRE PRAKTYKI W KONTAKCIE Z KLIENTAMI I UCZESTNIKAMI ZAJĘĆ

 1. Kynoedukator w swojej pracy stosuje zasady profesjonalnego projektowania szkoleń, przez co rozumie się:
  1. badanie potrzeb odbiorców,
  2. przedstawienie oferty,
  3. ustalenie zasad współpracy,
  4. określenie celu ogólnego i celów szczegółowych szkolenia,
  5. opracowanie scenariusza realizującego założone cele,
  6. kontraktowanie zasad obowiązujących podczas zajęć,
  7. stosowanie metod aktywizujących w uczeniu,
  8. ewaluację szkolenia (i doskonalenie scenariuszy oraz swojego warsztatu na jej podstawie).
 2. Kynoedukator stawia na pierwszym miejscu cele merytoryczne, którym podporządkowuje działania marketingowe, a nie odwrotnie.
 3. Kynoedukator dba o komfort każdego uczestnika zajęć i nie narusza granic uczestników (udział w ćwiczeniach jest dobrowolny).
 4. Kynoedukator koncentruje się na promowaniu i uczeniu pozytywnych postaw, nie na piętnowaniu błędów.
 5. Kynoedukator realizuje program zajęć, a wątki wykraczające poza program przekierowuje do odpowiednich specjalistów lub na czas poza zajęciami.
 6. Kynoedukator zawsze przychodzi na zajęcia przygotowany, a w razie jakichkolwiek zdarzeń losowych uniemożliwiających poprowadzenie zajęć – bezzwłocznie informuje zleceniodawcę o zaistniałej sytuacji.
 7. W przypadku pracy z osobami nieletnimi, kynoedukator dba o dobrą współpracę z opiekunem grupy.

§3 DOBRE PRAKTYKI – PRZEKAZYWANE TREŚCI

 1. Kynoedukator stale rozwija i aktualizuje swoją wiedzę w ramach branżowych wydarzeń oraz samokształcenia,
 2. Kynoedukator jasno określa swoje kompetencje (wykształcenie, doświadczenie, przygotowanie) i ich granice,
 3. Kynoedukator nie podejmuje się prowadzenia zajęć wykraczających tematycznie poza jego przygotowanie,
 4. Kynoedukator podaje źródła przekazywanej wiedzy, dbając o ich aktualność i rzetelność.
 5. Kynoedukator dba o atrakcyjność zajęć dla uczestników, stosuje ciekawe materiały i ćwiczenia, dostosowuje formę przekazu do potrzeb uczestników.

§4 DOBRE PRAKTYKI FORUM KYNOEDUKATORÓW

 1. Kynoedukator poddaje się superwizji.
 2. Kynoedukator korzysta z materiałów z otwartych źródeł, stworzonych osobiście lub zapożyczonych wyłącznie za zgodą autora, z zaznaczeniem autorstwa.
 3. Kynoedukator dba o dobre imię swojej profesji, wykazuje się koleżeńską postawą, a zastrzeżenia do cudzej pracy przekazuje bezpośrednio osobie zainteresowanej, unikając szkalowania, również w internecie.
 4. Kynoedukator reprezentuje postawę odzwierciedlającą treści, które przekazuje podczas zajęć. Wszystko, czego uczy, stosuje w codziennym życiu, w tym zwłaszcza wobec własnych psów.
 5. Kynoedukator bierze odpowiedzialność za treści udostępniane w sieci – nie występuje w dyskusjach anonimowo i wykazuje się szacunkiem wobec rozmówców.
 6. Kynoedukator swoją postawą odzwierciedla wartości przekazywane podczas zajęć: komunikuje się wprost, unikając przy tym oceniania i obrażania osób o odrębnych poglądach, proponuje merytoryczne rozwiązania poruszanych problemów, nie ocenia osób trzecich (np. specjalistów zaangażowanych w proces szkolenia psa).
 7. Kynoedukatorzy wymieniają się wiedzą, spostrzeżeniami, pomysłami.
 8. Kynoedukator angażuje się w działania wolontariackie na rzecz poprawy sytuacji psów w Polsce, w tym zwłaszcza kampanie społeczne, tworzenie materiałów i treści edukacyjnych oraz otwartych spotkań (również online) edukacyjnych.

§5 DOBRE PRAKTYKI – PIES NA ZAJĘCIACH

 1. Kynoedukator proponuje alternatywne rozwiązania dla obecności psa na zajęciach i decyduje się na nią tylko w przypadku, gdy cel zajęć jest pożyteczny społecznie (np. profilaktyka pogryzień), nie da się go zrealizować inaczej i istnieje możliwość zapewnienia psu dobrostanu.
 2. Kynoedukator nigdy nie angażuje w zajęcia psa, jako formy atrakcji dla uczestników.
 3. Kynoedukator stawia dobro psa na pierwszym miejscu: pies biorący udział w zajęciach musi być zdrowy i radzić sobie z danym rodzajem zajęć bez dyskomfortu i bez przymusu (również w postaci przytrzymywania na smyczy, czy skarmiania jedzeniem).
 4. Kynoedukator zawsze jest gotowy przerwać zajęcia w sytuacji dyskomfortu psa i uwzględnia ten fakt na etapie ustaleń ze zleceniodawcą.
 5. Kynoedukator zawsze sprawdza warunki w miejscu prowadzenia zajęć przed wprowadzeniem tam psa oraz zapewnia psu możliwość zapoznania się z miejscem bez uczestników.
 6. Kynoedukator tak organizuje przestrzeń podczas zajęć, by pies miał swoje bezpieczne miejsce oddzielone od uczestników.
 7. Kynoedukator dopuszcza do bezpośredniego kontaktu uczestników z psami wyłącznie pojedynczo i z inicjatywy psa. Informuje uczestników, że jeśli pies nie będzie sobie życzył kontaktu, nie będzie możliwości dotykania go i egzekwuje tę zasadę, jednocześnie dając przykład szacunku dla psa.
 8. W przypadku angażowania psa w zajęcia, kynoedukator dba o to, żeby pies miał pomiędzy nimi czas na pełną regenerację (7 dni), zwłaszcza w przypadku, gdy w jednym tygodniu pies uczestniczył w kilku lekcjach (nie więcej, niż trzech, trwających poniżej 40 minut).
 9. Kynoedukator określa niezbędne warunki przeprowadzenia zajęć z psem (wielkość pomieszczenia, jego aranżacja, liczba uczestników etc.) i rezygnuje z poprowadzenia zajęć w przypadku naruszenia z góry ustalonych zasad.